Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden is van toepassing zodra gebruikt gemaakt wordt producten aangeboden op of via onlinepasfotoservice.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ondernemen, zoals gedifineerd in artikel 1 van deze voorwaarden en de consument - een (rechts)persoon die gebruikt maakt van producten aangeboden op of via onlinepasfotoservice.nl.
Hierna zullen producten aangeboden op of via onlinepasfotoservice.nl worden beschreven als het aanbod, een aanbod of aanbod.

Inhoud

 • ARTIKEL 1 - Identiteit van de ondernemer
 • ARTIKEL 2 - Het aanbod
 • ARTIKEL 3 - Betaling
 • ARTIKEL 4 - Levering
 • ARTIKEL 5 - Garantie
 • ARTIKEL 6 - Overmacht
 • ARTIKEL 7 - Auteursrecht en Strafrecht

ARTIKEL 1 - Identiteit van de ondernemer

Onlinepasfotoservice.nl is een onderdeel van Cheek Internetmarketing B.V.
Oudegracht 72B
3511 AT Utrecht

E-mailadres: info@onlinepasfotoservice.nl
KvK-nummer: 58984402
BTW-identificatienummer: NL853266815B01

ARTIKEL 2 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbodbinden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

  Dit betreft in het bijzonder:
  • - de prijs inclusief belastingen;
  • - de eventuele kosten van aflevering;
  • - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • - indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • - de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • - de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • - de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • - de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
   en
  • - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

ARTIKEL 3 - Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 4 - Levering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 1 maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 5 - Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 6 - Overmacht

 1. Bij overmacht mag de bestelling zonder rechterlijke tussenkomst worden geannuleerd of worden opgeschort door de ondernemer. In geval van overmacht wordt dit per e-mail gecommuniceerd met de consument. De consument kan hier geen schadevergoeding voor aanvragen.
 2. Overmacht is iedere fout of tekortkoming waar wij geen invloed op hebben of die wettelijk gezien niet aan ons te wijten is.

ARTIKEL 7 -Auteursrecht en Strafrecht

 1. De consument verleent de ondernemer voor het verwerken van de bestelling een eenvoudige licentie voor het betreffende afbeeldingsbestand om verwerking van de foto's mogelijk te maken (bijsnijden, vergroten of verkleinen).
 2. De consument is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de overgedragen beeldbestanden. Hij moet ervoor zorgen dat hij over de vereiste auteursrechten, handelsmerken of andere rechten beschikt voor alle beeldbestanden die aan de ondernemer worden overgedragen, evenals voor het gebruik in opdracht. Alle gevolgen die voortvloeien uit een schending van deze rechten komen uitsluitend voor rekening van de consument. Hij is verplicht om de ondernemer tegenover derde partijen te vrijwaren van alle legitieme claims die worden aangevoerd vanwege de schending van hun rechten als gevolg van de verwerking, duplicatie en het gebruik van de overgedragen beeldbestanden.
 3. De consument garandeert dat de inhoud van de overgedragen beeldbestanden niet in strijd is met geldige verbodsnormen, in het bijzonder tegen de regels voor de verspreiding van kinderpornografie (Artikel 240b Wetboek van Strafrecht). Als de consument kennis zou nemen van schendingen van deze garantie, zal de ondernemer onmiddellijk contact opnemen met de bevoegde rechtshandhavingsinstanties.